Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

Person who break you, can't fix you.
— Jay Shetty, mood of the moment

July 11 2019

0190 df8c 390
7315 3fcc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
4606 3aca 390
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued

July 10 2019

5729 614b 390
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
7379 0558 390
Reposted fromwyczes wyczes viamefir mefir

July 09 2019

4425 553b 390
Reposted fromoll oll viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
To była miłość, czy chciałaś, żeby ktoś Cię kochał?
— ktoś z internetu
Pamiętaj jak na Ciebie patrzę... Zastanów się czy chcesz to stracić....  
Reposted fromlovvie lovvie viawakemeupx wakemeupx
6819 18eb 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamefir mefir
5968 2588 390
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viamefir mefir
5103 1cee 390
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir

July 07 2019

Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viamefir mefir
3001 3afd 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viamefir mefir
Wybierz towarzysza życia z rozmysłem. Od tej decyzji będzie zależeć 90% twojego szczęścia lub nieszczęścia.
— internety
Reposted fromams7 ams7 viamefir mefir
1866 3406 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
Kobiety bywają zazdrosne o nieobecność.
Reposted fromlabellavita labellavita viarudelubie rudelubie
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz

July 03 2019

1807 9857 390
Reposted fromnyaako nyaako viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl